13.10.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

ВАЖНО   СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ  ВРЪЗКА  С  РЕГИСТРАЦИЯ  НА  ЗЪСТЪПНИЦИ  –И  Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

ОИК  ЧЕПЕЛАРЕ   ПРИКАНВА  ВСИЧКИ  РЕГИСТРИРАНИ  ПАРТИИ  НА  ТЕРИТОРИЯТА  НА  ОБЩИНА  ЧЕПЕЛАРЕ ДА  ПОДАВАТ СВОЙТЕ  ЗАЯВЛЕНИЯТА  ЗА  ЗАСТЪПНИЦИ  ПОРАДИ  ТЕХНОЛОГИЧНО ВРЕМЕ ЗА  ОБРАБОТКА  НА  ДАННИТЕ НА  ЛИЦАТА В  ИНФОРМАЦИОННО  ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗРАБОТВАНЕ  НА  ПУБЛИЧЕН  РЕГИСТЪР  НА  ЗАСТЪПНИЦИ .

 

07.10.2015

РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАСТЪПНИЦИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ

 

 

 

 

Регистрация на застъпници - Решение № 2113-МИ от 11.09.201 г. на ЦИК.

Общият брой на застъпниците за всеки вид избор на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район. Едно лице може да бъде застъпник на кандидати само на една кандидатска листа. Кандидатските листи за общински съветници и за кмет на една и съща партия, коалиция, местна коалиция могат да бъдат представлявани само от един застъпник в една избирателна секция в изборния ден. В изборния ден застъпниците не са обвързани с конкретна избирателна секция.

Заявленията за регистрация се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 23 октомври 2015 г. включително. Застъпниците се регистрират с решение на съответната ОИК до изборния ден.

Удостоверенията на застъпниците се създават от „Информационно обслужване“ АД и се изпращат по електронен път на ОИК, след проверка на заявените лица и приемане на решение за регистрация..

Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет регистрираните за първия тур застъпници на кандидатите за кмет участващи във втори тур, запазват статута. Между двата тура могат да се регистрират нови застъпници на кандидатите участващи във втория тур.

 

Упълномощени представители - Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. и Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на инициативните комитети, партиите и коалициите, регистрирани в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2224-НР от 16.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирани в местните избори и издигнали кандидати, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11.09.2015 г. на ЦИК.

Представителите на партиите и коалициите, регистрирани за участие и издигнали кандидати в местните избори и регистрирани по реда на чл. 16, ал. 2 от ЗПУГДВМС в националния референдум, се упълномощават по реда на Решение № 2113-МИ от 11 септември 2015 г. на ЦИК. Тези партии и коалиции предават на ОИК един списък на техни представители, упълномощени едновременно за местните избори и за националния референдум.

Списъците на упълномощените представители се предават на ОИК на хартиен носител в един екземпляр и на технически носител в excel  формат до 24.10.2015 г., включително и се публикуват на интернет страницата на комисията.

При произвеждане на втори тур за избор на кмет, упълномощените за първия тур представители на кандидатите за кмет участващи във втория тур, запазват статута си. Между двата тура могат да се упълномощят и нови представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, чиито кандидати участват във втори тур.

02.10.2015

Съобщение

На вниманието на партиите, коалициите и инициативните комитети регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове в община Чепеларе на 25 октомври 2015 г.

 1. Застъпниците се регистрират в ОИК – Чепеларе до изборния ден чрез Заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение № 68-МИ от изборните книжа), а за    подадено до 23 октомври 2015 г. - един ден преди изборния ден. Заявлението се подписва от представляващия/те партията, коалицията или местната коалиция или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато заявлението се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и заверено от пълномощника копие на съответното пълномощно. Заявлението на инициативния комитет се подписва от представляващото инициативния комитет лице. Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 68-МИ от изборните книжа) и  един  екземпляр  на  електронен  носител /Приложение  № 1 и  2 от  настоящото съобщение/. Списъкът се подписва от представляващия/те или от упълномощено/и от него/тях лице/а.
 2. Заявлението за регистрация на застъпници се завежда от ОИК - Чепеларе във Входящия регистър за регистрация на застъпници и на заместващи застъпници на страница първа от същия (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 3. Партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатска листа, могат да подават допълнително второ или следващо заявление за регистрация на нови застъпници при спазване изискванията на чл.117 и сл. от ИК.
 4. ОИК - Чепеларе приема решение за регистрация и издава удостоверения на регистрираните застъпници в един екземпляр, по образец Приложение № 72-МИ от изборните книжа. Застъпниците се легитимират с издаденото удостоверение за периода от регистрирането им до обявяването на резултатите от изборите, съответно втория тур на избор за кмет където такъв е произведен, а в изборния ден и с утвърдения отличителен знак.
 5. Всяка партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да подаде предложение за регистрация на заместващи застъпници, които да заменят вече регистрирани застъпници. Общият брой на заместващите застъпници на всяка кандидатска листа на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет може да бъде до една трета от броя на избирателните секции в съответния изборен район.
 6. Заместващите застъпници се регистрират в съответната ОИК до изборния ден по реда на т. 4 чрез предложение по образец (Приложение № 69-МИ от изборните книжа). Към заявлението задължително се представя списък по образец на хартиен носител в един екземпляр (Приложение № 69-МИ от изборните книжа)
 7. Предложението по т. 6, както и второ или последващо предложение за регистрация на заместващи застъпници, се завежда от ОИК във Входящия регистър за регистрация на застъпници и заместващи застъпници на страница трета от регистъра (Приложение № 70-МИ от изборните книжа).
 8. С решението си ОИК регистрира заместващия застъпник и заличава регистрацията на заместения застъпник.
 9. Общинската избирателна комисия издава удостоверение на регистрирания заместващ застъпник, в което вписва имената на заместения застъпник и отбелязва, че удостоверението му се анулира.
 10. Общинската избирателна комисия води публичен регистър на застъпниците по кандидатски листи, който публикува на интернет страницата си (Приложение № 71-МИ от изборните книжа). Когато регистрацията на застъпник е заличена, това се отбелязва в регистъра. Достъпът до личните данни в регистъра се осъществява при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 11. Отказът на ОИК да регистрира застъпник или да му издаде удостоверение може да се оспори по реда на чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс пред ЦИК.
 12. Между първи и втори тур при избор на кмет могат да бъдат регистрирани нови застъпници при спазване изискванията на Изборния кодекс. Регистрираните за първия тур застъпници запазват статута си и за втория тур.

приложение № 1

приложение № 2

 

 

28.09.2015

Съобщение

РЕГЛАМЕНТ

 

за предизборна агитация, изработвана и излъчвана по Общинско интернет радио Чепеларе

 

във връзка с предстоящите на 25.10.2015 год.  избори за общински съветници и за кметове и национален референдум

 

 

 • Този Регламент е съставен на база Изборен кодекс и Закона за радио и телевизия.

           

Предизборната агитация  по  Общинско интернет радио Чепеларе

започва със старта на предизборната кампания.

          Начало на предизборната кампания

            Чл. 175.  Предизборната кампания се открива 30 дни преди изборния ден.

            Чл.176. Кандидатите и партиите, коалициите от партии и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.

            Чл. 177. Забранява се публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания.

            Чл. 181. (2) Предизборната кампания се води на български език.

            Чл. 182. (4) Не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден.

В предизборната агитация по Общинско интернет радио Чепеларе

могат да участват всички кандидати за кметове и общински съветници от политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите.

В предизборната кампания се спазва принципът на равенство на кандидатите, регистрирани по законния ред за участие в Местни избори 2015.

Предизборните прояви на регистрираните за участие в изборите  кандидати за кметове и общински съветници от политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети излъчват по Общинско интернет радио Чепеларе чрез обръщения в рамките на 5.00 безплатни минути.

При отразяване на предизборните събития се спазват принципите на равнопоставеност и ротационност в поредността на представянията. 

 

Записите с обръщенията  в рамките на цялата предизборна кампания ще се осъществяват от 16. 30 часа всеки ден от понеделник до петък. Записите могат да бъдат осъществени на място, посочено от регистрираните за участие в изборите кандидати за кметове и общински съветници от политически партии, коалиции на политически партии и инициативни комитети. Запис с обръщение може да се направи до 15.10.2015 година. В следващите 8 дни до 23.10. 2015 г. до 23.59 часа ще бъдат излъчвани осъществените записи в ред, определен от жребия, проведен от ОИК.

 

            ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА: 0885019933

            АДРИАНА ИВАНОВА

 

 

Общинско интернет радио Чепеларе не носи отговорност за неотразяване на предизборно събитие, за което не е получила информация по този ред.

Общинско интернет радио Чепеларе е само доставчик на информация и не носи никаква отговорност за изявленията, направени по време на предизборната кампания, както и за съдържанието на готовите продукти, предоставени  за агитация от кандидатите, централите на политическите партии, коалиции или инициативни комитети.

При неточно и некоректно подадена информация от предизборен щаб или упълномощено лице, Общинско интернет радио Чепеларе не носи отговорност.

 Общинско интернет радио Чепеларе  не редактира информация, подадена от предизборен щаб, ако за това няма изрична договорка между медията и съответния представител

 

 

 

 

 

19.09.2015

процедура за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите, коалициите от ОИК в бюлетините за гласуване за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

                 На  основание  чл. 87,ал. 1 ,т. 10и чл.423, ал 1и 2 от Изборния кодекс  ОИК

                

Р Е Ш И:

 

 1. Жребият да  бъде  проведен на 23 септември 2015година от 14.00 часа  в  залата  на  община  Чепеларе.
17.09.2015

Съобщение

Днес  17,09,2015 година  ще  се  състои  поредното  заседание  на  ОИК Чепеларе.

13.09.2015

Съобщение

Централната избирателна комисия уведомява, че за извършване на проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК от ОИК е необходимо партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети при подаване на предложенията за регистрация на кандидатски листи да прилагат и копие от личната карта или личния паспорт на всеки кандидат. Общинската избирателна комисия извършва служебна проверка при приемане на документите, след което връща на приносителя копията от документите за самоличност на кандидатите, включени в съответната кандидатска листа. В случаите, при които документа за самоличност на кандидат е издаден след 24 април 2015 г., както и за сверяване на настоящия адрес на кандидатите, ОИК извършва служебна проверка в регистрите на населението в съответната община.

Предоставянето на личните данни и проверката по чл. 414, ал. 2 от ИК се извършват при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

13.09.2015

Съобщение

На 14.09.2015 година  от  10.00  часа  ще се  проведе  следващото  заседание  на  ОИК.

12.09.2015

Съобщение

ДНЕС 12.09.2015 ГОДИНА  ЩЕ  СЕ  ПРОВЕДЕ  СЛЕДВАЩОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА  ОИК  ГР.  ЧЕПЕЛАРЕ ОТ  17.00 ЧАСА

11.09.2015

Съобщение

ДНЕС  11.09.2015 ГОДИНА  ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОИК ЧЕПЕЛАРЕ  ОТ  17.00 ЧАСА 

10.09.2015

Съобщение

ДНЕС  10.09.2015 ГОДИНА  ЩЕ ПРОВЕДЕ ПОРЕДНОТО  ЗАСЕДАНИЕ  НА ОИК ЧЕПЕЛАРЕ  ОТ  17.00 ЧАСА 

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 184/2138- МИ / 09.11.2015

  относно: Анулиране удостоверение № 5/ 26.10.2015г.

 • № 183/2138-МИ / 09.11.2015

  относно: Процесуално представителство на ОИК – Чепеларе по адм.д.

 • № 182/2138-МИ / 09.11.2015

  относно: Относно поправка на допуснати фактически грешки в Решение № 175/2138- МИ от 01.11.2015г. на ОИК Чепеларе.

всички решения